Председник Основног суда у Сурдулици је судија
Сања Стојковић

Председник суда представља суд, руководи судском управом и одговоран је за правилан и благовремен рад суда. Председник суда обезбеђује законитост, ред и тачност у суду, налаже отклањање неправилности и спречава одуговлачење у раду, одређује браниоца по службеној дужности по азбучном реду са листе адвоката коју доставља Адвокатска комора, стара се о одржавању независности судија и угледу суда и врши друге послове одређене законом и судским пословником.

-Заменик председника Основног суда у Сурдулици је
судија Снежана Марковић
-Секретар Основног суда у Сурдулици је судијски помоћник
Данијела Михајловић

 

Руководиоци судских јединица су:

-судија Александра Томић у судској јединици у Владичином Хану

-судија Борис Костадинов у судској јединици у Босилеграду

Судска управа

У Судској управи обављају се послови који служе вршењу судске власти и организацији рада у циљу правилног и благовременог поступања.

Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом и Судским пословником, а нарочито послови прописани чланом 6. Пословника.

Судије

Данас је: 18.07.2024.